Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Egzamin z języka angielskiego dla inżyniera
poziom C1
Studium Języków Obcych UTP oferuje egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie wykraczającym poza poziom samodzielności w sytuacjach życia codziennego (B2), pozwalającym na komunikacje w mowie i piśmie w zakresie zagadnień zawodowych i akademickich (C1). Egzamin adresowany jest głównie do studentów i pracowników UTP, którzy chcieliby udokumentować swoje umiejętności językowe na tym poziomie.
Rekomendowany na uczelniach polskich poziom samodzielności B2 pozwala na sprawną komunikację w życiu codziennym, w sklepie czy na lotnisku, lecz często jest niewystarczający dla firm poszukujących osób o poziomie biegłości językowej pozwalającym na prowadzenie rozmowy lub korespondencji w zakresie tematów zawodowych.
Egzamin poprzedzony jest wstępnym testem diagnostycznym na poziomie B2, który odbędzie się 24 marca 2018 o godzinie 9.00 – część pisemna w formie testu wielokrotnego wyboru. Po części pisemnej odbędzie się część ustna egzaminu – ok. 5-minutowa rozmowa na tematy codzienne. Część diagnostyczna jest bezpłatna, jednakże ze względów organizacyjnych, można do niej przystąpić jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu (do 10 marca 2018) na adres alina.maciag@utp.edu.pl Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, informację czy kandydat jest studentem lub pracownikiem UTP (wydział, kierunek) oraz dane kontaktowe: adres e-mail i nr telefonu.
Wyniki egzaminu i informacja o zakwalifikowaniu się do przystąpienia do kursu na poziomie C1 wraz z zagadnieniami i rekomendowanymi podręcznikami zostaną nadesłane na podane adresy e-mail do 28 marca 2018.
Osoby, które zdecydują się przystąpić do egzaminu dokonują wpłaty 230 zł na konto:
93 1240 3493 1111 0000 4279 1256 - tytuł płatności: "Egzamin C1"
oraz przesyłają potwierdzenia wpłaty na adres alina.maciag@utp.edu.pl do 6 kwietnia 2018. Grupa egzaminacyjna liczy od 16 do 25 uczestników.  
Cena 230 zł obejmuje 10-cogodzinny kurs przygotowujący do egzaminu, który odbędzie się
13 i 14 kwietnia 2018 (piątek, sobota), egzamin pisemny 21 kwietnia 2018 o godz. 9.00 (sobota), egzamin ustny w terminie między 21 a 24 kwietnia 2018 oraz poświadczenie umiejętności językowych na ustalonym poziomie. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest zdanie egzaminu na poziomie C1. Dodatkowo Studium Języków Obcych UTP wystawia poświadczenie kompetencji językowych na poziomach C1 lub B2 w zależności od wyniku egzaminu.
Pytania dot. egzaminu proszę kierować na adres alina.maciag@utp.edu.pl

Części egzaminu:
Część pisemna -  120 minut, łącznie 80 punktów.
Egzamin pisemny składa się z czterech części:
1. słuchanie,
2. czytanie,
4. gramatyka i leksyka użytkowa (praktyczne użycie języka w zakresie słownictwa i poprawności gramatycznej w kontekście),
5. pisanie tekstu użytkowego.

Słuchanie (20 punktów) -  część ta zawiera teksty, w których nacisk będzie położony na następujące umiejętności:

 • rozumienie globalne –  zadania na przyporządkowanie lub podsumowanie treści
 • rozumienie szczegółowe – np. uzupełnianie luk lub odpowiedzi na pytania szczegółowe
 • transfer informacji – sporządzanie lub uzupełnienie notatek w trakcie słuchania.

Czytanie (20 punktów) – teksty do czytania (w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania języków obcych na UTP na poziomie C1 wg. ESOKJ, w tym przynajmniej jeden tekst specjalistyczny /fachowy).
Proponowane są następujące typy zadań: 

 • rozumienie globalne – wybór lub uzupełnienie streszczenia
 • rozumienie szczegółowe - zadania typu   prawda/fałsz połączone z dedukcją (brak bezpośrednich informacji w tekście)
 • rekonstrukcja tekstu - zadania na przyporządkowanie treści: zdań lub fragmentów tekstu

Gramatyka i leksyka użytkowa (20 punktów)
Proponowane są różne typy zadań sprawdzających opanowanie struktur gramatycznych i leksyki.

 • słownictwo – rozpoznawanie synonimów
 • przekształcanie wyrażeń w kontekście
 • dokonywanie korekty tekstu – rozpoznawanie błędów
 • tłumaczenie fragmentów zdań

Pisanie tekstu użytkowego (20 punktów)
streszczenie artykułu, raport, sprawozdanie, list formalny, uzasadnienie stanowiska, wyrażenie opinii itd.
Za egzamin pisemny można otrzymać w sumie 80 punktów.
Egzamin pisemny uważa się za zdany w przypadku UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów - tzn. 44 punkty.
Egzamin ustny (20 punktów)
Egzamin ustny zdawany jest indywidualnie w obszarze zagadnień zgodnych z ESOKJ i składa się z następujących części:

 • przedstawienie profesjonalnych zainteresowań kandydata (3 minuty)
 • dyskusja na temat zagadnienia związanego z kształceniem i drogą zawodową

Przy ocenie wypowiedzi ustnej komisja egzaminacyjna uwzględnia:

 • treść przekazu (w tym realizację zadania oraz interakcję),
 • poprawność językową (gramatyczną i leksykalną), 
 • bogactwo językowe (różnorodność słownictwa i struktur gramatycznych oraz umiejętność wyrażania opinii, argumentowania, uzasadniania),
 • wymowę i intonację.

Egzamin ustny uważa się za zdany w przypadku UZYSKANIA MINIMUM 55% punktów -tzn. 11 punktów.