Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Działalność Studium Języków Obcych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, zwanego dalej Studium lub SJO, opiera się na następujących aktach prawnych:
 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 j.t. ze zmianami);
 2. Statut Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy;
 3. niniejszy regulamin.

§ 2

Studium Języków Obcych jest międzywydziałową jednostką organizacyjną powołaną do:

 • wykonywania zadań dydaktycznych służących zdobywaniu i rozwijaniu przez studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy znajomości języków obcych,
 • dokonywania oceny znajomości języków obcych w przypadkach koniecznych do realizacji statutowych zadań Uczelni.

Studium prowadzi działalność dydaktyczną i może również prowadzić działalność naukową, usługową i kształcenie kadry.

§ 3

Do zadań Studium należy w szczególności:

 1. propagowanie i nadawanie właściwej rangi nauczaniu języków obcych w UTP;
 2. prowadzenie zajęć dydaktycznych z języków obcych (lektoratów), zgodnie z uchwałami Senatu
  i wymaganiami programów studiów,
 3. prowadzenie kursów w zakresie nauczania języków obcych, ocena znajomości języków obcych studentów UTP,
 4. ocena znajomości języków obcych kandydatów na praktyki i stypendia zagraniczne, zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 5. ocena znajomości języków obcych kandydatów na studia doktoranckie, zgodnie
  z wymaganiami wydziałów,
 6. ocena znajomości języków obcych doktorantów, zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminu doktorskiego,
 7. prowadzenie egzaminów z języków obcych w zakresie posiadanych przez Studium uprawnień.

Organizacja Studium Języków Obcych

§ 4

W Studium są zatrudnieni nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy zapewniają obsługę administracyjną, finansową i techniczną Studium.

§ 5

 1. Struktura organizacyjna Studium jest następująca:
  1. kierownik Studium;
  2. zastępca kierownika;
  3. sekretariat.
 2. Kierownika Studium, na okres kadencji organów Uczelni, powołuje rektor po zasięgnięciu opinii pracowników Studium. Kierownikiem Studium może być nauczyciel akademicki zatrudniony
  w UTP w pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Kierownika Studium odwołuje rektor na wniosek prorektora ds. dydaktycznych i studenckich po zasięgnięciu opinii pracowników Studium.
 4. Zastępcę kierownika SJO powołuje Rektor na wniosek kierownika Studium spośród kandydatów pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Studium. Zakres działania zastępcy określa kierownik Studium. 

 5. Strukturę organizacyjną Studium obrazuje schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 6

 1. W Studium działa Rada Studium zwana dalej Radą.
 2. Rada jest powoływana przez Rektora na wniosek kierownika Studium.
 3. W skład Rady wchodzą:

  1. kierownik SJO jako przewodniczący Rady;
  2. zastępca kierownika;
  3. przedstawiciel SJO w Senacie UTP (o ile na daną kadencję został wybrany);
  4. 2 przedstawicieli pracowników wybranych na zebraniu wszystkich pracowników Studium.
 4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
  1. przedstawiciele związków zawodowych działających w SJO,
  2. przedstawiciele uczelnianych organów Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów, organizacji studenckich, pracownicy administracji SJO i inne osoby na zaproszenie kierownika Studium,
 5. Rada pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Do kompetencji Rady należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji oraz funkcjonowania Studium, a w szczególności:
  1. wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem Studium,
  2. opiniowanie projektów planów rzeczowo-finansowych Studium oraz sprawozdań z ich wykonania,
  3. opiniowanie powołania komisji stałych oraz tymczasowych dla wykonania określonych zadań oraz ocena ich wykonania,
  4. opiniowanie wniosków w sprawie zatrudnienia, zwalniania, nagród, kar oraz awansów pracowników SJO,
  5. wyrażanie opinii społeczności akademickiej Studium we wszystkich sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana.
 6. Członkowie Rady mają prawo występowania z interpelacjami do kierownika Studium.

§ 7

 1. Posiedzenia Rady Studium zwoływane są przez jej przewodniczącego w zależności od potrzeb.
 2. Uchwały Rady Studium podejmowane są bezwzględną większością głosów regulaminowego składu Rady Studium.
 3. W razie braku większości, o której mowa w ust. 2, o podjęciu uchwały decyduje przewodniczący Rady.
 4. Z każdego posiedzenia Rady Studium sporządza się protokół przechowywany w aktach Studium.

§ 8

 1. Przy Studium Języków Obcych działa Komisja ds. egzaminów i certyfikacji języków obcych UTP, zwana dalej Komisją Egzaminacyjną.
 2. Rektor powołuje przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, na wniosek kierownika Studium, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Studium.
 3. Kadencja przewodniczącego Komisji i jego zastępcy trwa 4 lata i rozpoczyna się z dniem 1 września pierwszego roku kadencji organów Uczelni.
 4. Członków Komisji Egzaminacyjnej powołuje na każdy rok akademicki kierownik Studium
  w uzgodnieniu z przewodniczącym Komisji.
 5. Do zadań Komisji egzaminacyjnej należy:
  1. opracowywanie zasad egzaminowania i kryteriów egzaminacyjnych,
  2. opracowywanie kryteriów uznawalności egzaminów zewnętrznych,
  3. opracowywanie testów egzaminacyjnych,
  4. opracowanie zasad i kryteriów egzaminów kwalifikujących dla kandydatów na praktyki
   i stypendia zagraniczne,
  5. opracowywanie procedur egzaminacyjnych,
  6. organizacja przebiegu egzaminów,
  7. uznawanie egzaminów zewnętrznych za odpowiadające wymaganiom obowiązującym
   w UTP.

Finanse SJO

§ 9

 1. Działalność dydaktyczna Studium jest finansowana z budżetu UTP w wysokości wynikającej
  z podziału środków pomiędzy jednostki organizacyjne UTP według algorytmu przyjętego przez Senat Uniwersytetu.
 2. Studium Języków Obcych, jako jednostka organizacyjna prowadzące samodzielną działalność na rzecz wydziałów UTP, sporządza plan rzeczowo-finansowy w oparciu o założenia przyjęte przez Senat na każdy rok budżetowy. Plan rzeczowo-finansowy jest opiniowany przez Radę Studium niezwłocznie po przyznaniu środków na dany rok obrotowy.
 3. Studium jest uprawnione do odpłatnego świadczenia usług dydaktycznych.

Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat zgodnie z § 49 ust.2 Statutu UTP.
 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu mogą być wprowadzone w formie przewidzianej dla jego ustanowienia.

Pliki do pobrania: regulamin-pdf