Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Słowniczek UTP:

 

Poniższy słowniczek opracowany został w oparciu o tłumaczenia przede wszystkim ze stron MNiSW ale także te, stosowane na innych uczelniach. Jego celem  jest ujednolicenie słownictwa stosowanego w tłumaczeniach na UTP. Wiele wyrażeń typu: przedmiot kontynuowany,  przedmioty do wyboru czy seminarium dyplomowe ma po kilka odpowiedników w materiałach opracowanych na naszych wydziałach. Poniższe zestawienie jest naszą propozycją i chcielibyśmy je ulepszać i poszerzać. Prosimy o uwagi i sugestie na adres alina.maciag@utp.edu.pl lub zofia.heliasz@utp.edu.pl


Województwo Kujawsko-Pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz


Sylabus– Syllabus
Krajowe Ramy Kwalifikacji - National Qualifications Framework
nazwa przedmiotu – course title
kierunek studiów – field of study
poziom studiów – cycle of studies
profil studiów – study profile
specjalność– major
jednostka prowadząca kierunek studiów – unit responsible for the field of study
przedmioty wprowadzające – introductory courses
wymagania wstępne – prerequisites
studia stacjonarne – full-time studies
studia niestacjonarne – extramural studies
studia pierwszego/ drugiego/ trzeciego stopnia – 1st/ 2nd/ 3rd - cycle studies
semestr - semester
wykłady – lectures
ćwiczenia audytoryjne - classes
ćwiczenia laboratoryjne – laboratories
ćwiczenia projektowe – project classes
seminaria – seminars
zajęcia terenowe – fieldwork
liczba punktów ECTS – ECTS credits
efekty kształcenia dla kierunku/ obszaru – learning outcomes for the field/ area of study
wiedza - knowledge
umiejętności – skills
kompetencje społeczne – social competencies
metody dydaktyczne – teaching methods
forma i warunki zaliczenia przedmiotu – methods of examination
metody weryfikacji efektów kształcenia - validation of learning outcomes
literature podstawowa/ uzupełniająca - basic/ supplementary literature


oceny – marks:
5 very good (bardzo dobry)
4 good (dobry)
3 satisfactory (dostateczny)
2 unsatisfactory/fail (niedostateczny)
credit/pass (zaliczenie)


oceny szkolne – school marks:
2 passing grade (dopuszczający)
1 unsatisfactory/ fail


przedmioty – courses
przedmioty do wyboru – elective courses
język obcy kontynuowany – foreign language – continuation
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego
Common European Framework of Reference for Languages
seminarium dyplomowe dla studiów pierwszego stopnia – BSc/ BA seminar
seminarium dyplomowe dla studiów pierwszego stopnia – MSc/ MA seminar

Data aktualizacji 15. 12. 2016

Pliki do pobrania:

Sylabus