Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 

T E L C – the European Language Certificate

 

System egzaminacyjny The European Language Certificates został opracowany w odniesieniu do wspólnego systemu uczenia się i nauczania języka przyjętego przez Radę Europy. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.

Egzaminy telc zostały opracowane w oparciu o program i standard przyjęty przez Radę Europy, który umożliwia jednolite ocenianie znajomości języka we wszystkich krajach europejskich. Egzaminy są administrowane przez organizację non-profit Weiterbuildungs -Testsysteme GmbH (WBT) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. WBT jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji Association of Language Testers in Europe, nadających certyfikaty językowe na arenie międzynarodowej i posiada wieloletnie doświadczenie w sprawdzaniu kompetencji językowych.
Certyfikaty TELC są uznawane przez instytucje, pracodawców, uczelnie jak i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Egzaminy TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania znajomości języka obcego w służbie cywilnej.
Certyfikat TELC pozwala na ubieganie się o stypendia programu Socrates/Erasmus.
Egzaminy TELC zostały opracowane na podstawie skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) Rady Europy.
Nasza jednostka posiada licencje na przeprowadzanie egzaminów :

  • Język angielski B1
  • język angielski B2 - Egzamin pisemny odbędzie się 4 czerwca 2016 (sobota) o godz. 9.00. Egzamin ustny, w zależności od liczby zgłoszeń, w tym samym dniu lub w ciągu trzech dni od daty egzaminu pisemnego. Podpisane zgłoszenie wraz z potwierdzeniem wpłaty (490 zł na konto uczelni 93 1240 3493 1111 0000 4279 1256  z dopiskiem egzamin z języka angielskiego/ niemieckiego TELC) należy dostarczyć do sekretariatu SJO do 22 kwietnia 2016. Egzamin zostanie przeprowadzony przy minimalnej liczbie pięciu kandydatów. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń opłaty zostaną zwrócone w całości. Formularz zgłoszenia w załączniku
  • język angielski B2 Technical  English - planowany na początku semestru zimowego 2016/2017

B1 - Poziom samodzielności. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany.
B2 - Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka. Potrafi w szerokim zakresie formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśnić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań.
Certyfikat językowy telc można uzyskać zdając z pozytywnym wynikiem egzamin organizowany przez telc GmbH. Każdy egzamin TELC, niezależnie od poziomu, składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej, przy czym egzamin ustny odbywa się nie później niż 14 dni po egzaminie pisemnym.
Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu. Struktura egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany) wygląda następująco:

  • Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych,   które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać.
  • Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji, lub osoby prywatnej.
  • Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami.
  • Część ustna składa się z trzech zadań, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych uprawnionych egzaminatorów. Cześć ustna jest oceniana w instytucjach przeprowadzających egzamin przez licencjonowanych egzaminatorów szkolonym w Polsce przez Partnerów telc GmbH.
Arkusze odpowiedzi kandydatów są wysyłane do Centralnego Biura Egzaminacyjnego we Frankfurcie nad Menem, gdzie są sprawdzane dwukrotnie. Następnie przygotowywane są certyfikaty. Cała procedura trwa około 8 tygodni.
Po zdaniu egzaminu telc otrzymuje się certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec.
Egzaminy telc można zdawać ponownie w celu poprawienia oceny, lub w przypadku nie zdania egzaminu.

 

Zgłoszenie na egzamin TELC

podanie plik .docx